Политика за поверителност

Информация за обработване и защита на лични данни

Ван-Ал ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205394711, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Любородие 3,web: www.bestdealsrentacar.com, тел. 0892476929, обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните.
Предоставената информация има за цел да oчертае подхода към законосъобразното обработване на вашите данни и тяхната защита в рамките на осъществяваната от BestDeals Rent-a car дейност.
Ние считаме, че защитата на личните данни на лицата, чиито данни обработваме, за основен наш приоритет.

Какви данни обработваме

 • Персонална информация (имена, ЕГН/дата на раждане и място на раждане, личен номер на чужденец, гражданство, адрес/и, вкл. държава, данни по документ за самоличност, спесимен от подпис, телефон, електронен адрес, клиентски номер, IBAN на клиентски сметки,)
 • Информация, събирана при използване на информационни и комуникационни технологии - Местоположение (напр. от наетият от вас автомобил). Във някои от нашите автомобили има вградена GPS проследяваща система, единствено и само с цел, противодействие при кражба/обсебване на автомобила.
 • Комуникационна информация (информацията, която научаваме за вас от кореспонденцията помежду ни)
 • Специални категории лични данни – биометрични данни (напр.: снимка по документ за самоличност) за целите единствено на идентифицирането на физическо лице.

Източници на данни

Събираме горепосочените данни по следните начини:

 • Информация, която вие ни предоставяте.
 • Информация, която получаваме при използването на услугите ни от ваша страна или от страна на лице, което представлявате.
 • Интернет.
 • Видео и аудио наблюдение и запис в и около обектите на фирмата.
 • Други източници.

За какви цели обработваме Вашите данни
Ван-Ал ЕООД обработва вашите лични данни за следните цели:

 • Идентифициране на клиенти и лица, на които BestDeals Rent-a-car предоставя автомобили под наем. Предоставянето на личните данни е доброволно и се осъществява в изпълнение на нормативно изискване. В случай на отказ да бъдат предоставени, Ван- Ал  ЕООД няма да бъде в състояние да предостави исканата услуга.
 • За изпълнение на сключени между Ван-Ал ЕООД и вас договорености.
 • Реализация на маркетингови проучвания (получаване на информация за възприятието на нашата услуга, поведението, нуждите и очакванията на настоящи и потенциални клиенти с оглед разработване/подобряване на услугите и подобряване нивото на обслужване на клиентите на фирмата).
 • Съхранение и архивиране на документи.
 • За целите на защита легитимните интереси на фирмата (в случаи на съмнения за злоупотреба и/или измама, обсебване, кражба, свързани с правоотношенията между вас и Ван-Ал ЕООД; при евентуални съдебни спорове, свързани с правоотношенията между вас и Ван-Ал ЕООД и др.).
 • За стратегическо планиране на нашия бизнес и управление на бизнес процесите.
 • Извършване на проверка и предоставяне на отговор по отправено от вас/представлявано от вас лице запитване, препоръка, оплакване или жалба.
 • Изпращане до вас на информация на хартиен и електронен носител относно ползвани от вас рент-а-кар услуги.
 • Одитиране на дейността на фирмата;
 • С оглед установяване, упражняване или защита на правните претенции на фирмата.

На какво основание Ван-Ал ЕООД обработва вашите лични данни

Ние обработваме вашите лични данни законосъобразно въз основа на предвидените легални основания съгласно чл. 6 от Общия регламент за защита на лични данни.
Договорно основание
Ние обработваме вашите лични данни, когато това е необходимо за предприемане на стъпки за сключване на договор за наем на автомобил с вас или за изпълнението на вече сключен договор.
Например, на договорно основание обработваме лични данни за целите на идентифициране на лицата, поискали да  ползват нашата рент-а-кар услуга, както и в хода на изпълнение на нашите задължения по сключения помежду ни договор за наем на автомобил;
Законово задължение
В случаите, когато спрямо Ван-Ал ЕООД се прилагат редица нормативни задължения, предвидени в различни законодателни актове, както на национално ниво, така и съгласно законодателството на ЕС, с оглед на тяхното изпълнение фирмата обработва вашите лични данни за спазване на съответното задължение, което се прилага спрямо нея.
Легитимен интерес
В редица случаи фирмата обработва вашите данни на основание свои легитимни интереси. Напр. за целите на директен маркетинг, но само когато предлага на съществуващите си клиенти сходни на ползваните от тях свои услуги. Преди да започне обработката на данните ви за тези цели, както и в хода на обработването им, ние проверяваме дали има баланс между легитимния й интерес и вашите основни права и свободи или интереси и в случай, че последните имат преимущество, не предприема или преустановява обработката на вашите данни, освен ако вие изрично не дадете своето съгласие за обработването.
Съгласие
Ние обработваме вашите лични данни единствено въз основа и след получаване на вашето изрично съгласие за това.

Трети лица, на които Ван-Ал ЕООД  предоставя лични данни

Ван-Ал ЕООД няма да предоставя личните ви данни на трети лица, освен на посочените по-долу получатели/категории получатели и ако е налице едно от следните обстоятелства:
Обработване от друго лице по възлагане от фирмата
Предоставяме лична информация на свързани или други доверени лица, за да я обработват вместо нас по силата на сключен договор помежду ни, въз основа на нашите инструкции и в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на лични данни.
Тук попадат следните трети лица:

 • Партньори на фирмата по договори за адвокатски услуги или услуги по превод на документи.

Пример: При издаване на Пълномощно за пътуване в чужбина;

 • Доставчици на системи/услуги за управление и поддръжка на нашата дейност и качеството на услугите ни, вкл. такива, свързани с информационните технологии, с които фирмата има сключен договор (напр. компании за маркетинг и маркетингови проучвания, доставчици на ИТ услуги, доставчици на софтуерни продукти, лица, извършващи поддръжка на електронни платформи, във връзка с предоставяне на платежни услуги, доставчици на компютърна поддръжка).
 • Подизпълнители за различни услуги, напр. застрахователно посредничество;

В изпълнение на законово задължение
Споделяме ваши данни с държавни органи/институции, лица с публични функции, регулатори и надзорни органи или лица, изпълняващи публични функции ( НАП, , ДАНС, органи на съда, прокуратурата и следствието, КЗП, КЗК, КЗЛД, държавни и частни съдебни изпълнители и др.), одитори, фирми, организации или външни лица, ако имаме достатъчно основания да смятаме, че достъпът, употребата, запазването или разкриването им е необходимо за:

 • Изпълнение на приложим закон или друг нормативен акт със задължителен характер.
 • Отговор по отправено запитване от страна на надзорен орган, регулатор или друга държавна институция или лице, изпълняващо публични функции, във връзка или по повод на изпълнение на законоустановените й функции или инициирана проверка, жалба, ревизия и др.
 • Разкриване, предотвратяване или други действия във връзка с измама, пране на пари, финансиране на тероризъм, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • Предприемане на мерки за защита правата и собствеността на Ван-Ал ЕООД, осигуряване безопасността на нашите клиенти или обществеността, както се изисква и разрешава от закона.

С вашето изрично съгласие
Извън изброените по-горе случаи, ще споделяме ваши лични данни с фирми, организации или външни лица, когато имаме съгласието ви да правим това.

Срок за съхранение на вашите данни

Ще съхраняваме вашите лични данни за срок не по-дълъг от 10 години, считано от годината, следваща годината на приключване на отношенията, във връзка с което са събрани вашите лични данни и доколкото не е налице друго основание за обработване на данните.
Ще извършваме съхранение на данните ви поради следните причини:

 • За да можем да удовлетворим ваши искания за предоставяне на информация.
 • За да можем да отговорим на вашите въпроси и жалби.
 • За да можем да докажем изпълнението на поетите от нас ангажименти към вас.
 • За да изпълним предвидените спрямо нас законови задължения относно съхранение на данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции, както и документите, свързани с установяване и поддържане на търговски или професионални отношения.
 • За осъществяване на наши легитимни интереси, напр. за установяване, предявяване и защитата на правни претенции;